Projekt „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO“ realizovaly
LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno a partner projektu, Jihomoravský kraj.

Byl rozdělen na několik částí, které sledovaly tyto hlavní cíle:

1) vytvoření celokrajské koncepce sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a PO, na základě dotazníkového šetření a vytvoření místního partnerství
2) proškolení zástupců JMK a jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti rovných příležitostí a seznámení s problematikou v rámci JMK a PO
3) zajištění péče o děti, které by mělo umožnit snadnější návrat rodičů (zaměstnanců JMK a PO) do zaměstnání a tím i jejich plné zapojení do pracovního procesu
4) vytvoření nabídky kurzů vzdělávání pro snadnější návrat do zaměstnání
5) informování veřejnosti a organizací JMK o podpoře slaďování rodinného a pracovního života.

První ze série Tématických setkání

V pátek 24. května se uskuteční první ze série Tématických setkání, tentokrát věnované organizacím ze Sociální oblasti. Cílem setkání je prezentace projektu Rovné přístupy v JMK, dále výstupů z dotazníkového šetření, seznámení s příkladem dobré praxe - firemní školkou KrÚ JMK a především diskuse o aktuálních tématech - slaďování pracovního a rodinného života v organizacích v rámci Sociální oblasti. Setkání se uskuteční v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Stránky