Projekt „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO“ realizovaly
LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno a partner projektu, Jihomoravský kraj.

Byl rozdělen na několik částí, které sledovaly tyto hlavní cíle:

1) vytvoření celokrajské koncepce sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a PO, na základě dotazníkového šetření a vytvoření místního partnerství
2) proškolení zástupců JMK a jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti rovných příležitostí a seznámení s problematikou v rámci JMK a PO
3) zajištění péče o děti, které by mělo umožnit snadnější návrat rodičů (zaměstnanců JMK a PO) do zaměstnání a tím i jejich plné zapojení do pracovního procesu
4) vytvoření nabídky kurzů vzdělávání pro snadnější návrat do zaměstnání
5) informování veřejnosti a organizací JMK o podpoře slaďování rodinného a pracovního života.

Koncepce slaďování rodinného a pracovního života schválena Radou JMK

Rada Jihomoravského kraje schválila na svém jednání 12. února 2015 "Koncepci slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací", vytvořenou v rámci našeho projektu. Tím bylo završeno úsilí všech tvůrců, kteří se v projektu na vzniku koncepce podíleli, a splněn jeden z hlavních cílů celého projektu.

Stránky