Tisková zpráva k ukončení projektu

Koncem února letošního roku se uzavírá tříletý projekt „Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO“, jehož příjemcem je Středisko volného času Lužánky. Projekt finančně podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Lužánky - SVČ realizovaly ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

„Projekt měl, podle mého názoru, několik klíčových momentů.“, uvádí jeho manažer Mgr. Pavel Vicherek. „Tím prvním bylo nepochybně otevření mateřské školy Lentilka v rekonstruovaných prostorách krajského úřadu.“

Školka je zřízena pro děti zaměstnanců a zaměstnankyň Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací. Jako jedna z mála mateřských škol v Brně má MŠ Lentilka otevřeno také přes letní prázdniny a rodičům nabízí nadstandardně dlouhou otevírací dobu. Školka je otevřena od 6.30 až do 17.00.

„Dále projekt přispěl ke vzniku Koncepce slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO. A také v jeho rámci proběhla v Brně kampaň na podporu rovných příležitostí.“, dodává Pavel Vicherek.

Cílem výše uvedené koncepce je podpořit zaměstnavatele, aby byli schopni včlenit opatření pro slaďování práce a rodiny do vnitřních struktur svých organizací. Koncepce jednak mapuje stávající situaci a jednak navrhuje konkrétní opatření. Např. doporučuje systematicky uchopit tzv. management mateřské/rodičovské dovolené, rozšířit stávající nabídku flexibilních forem organizace práce a pravidelně mapovat stav rovných příležitostí či spokojenost zaměstnanců s pracovními podmínkami.

„Vznikem koncepce Jihomoravský kraj potvrzuje, že se dlouhodobě o tuto tematiku zajímá a aktivně podporuje své zaměstnance při slaďování jejich osobního a profesního života.“, uvádí Mgr. Taťána Rousová, sektorová manažerka projektu zastupující KrÚ JMK.

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

Mgr. Pavel Vicherek, manažer projektu
vicherek@luzanky.cz, +420 774 682 769

Mgr. Taťána Rousová, sektorová manažerka projektu
rousova.tatana@kr-jihomoravsky.cz, +420 541 651 17