Dotazníkové šetření - vedoucí pracovníci

Dne 17. června 2013 jsme se obrátili na vedoucí pracovníky příspěvkových organizací Jihomoravského kraje a Krajského úřadu JMK, s prosbou o zodpovězení 11 otázek navazujícího dotazníkového šetření. Našim cílem bylo porovnat zkušenosti a pohledy z pozice řízení PO s výsledky zjištěnými prvním dotazníkovýcm šetřením mezi zaměstnanci.

Obě dotazníková šetření budou využita při dalších aktivitách projektu, tématických setkáních a kulatých stolech, a stanou se podkladem pro vznik koncepce. Jedná se nám o zmapování situace v této oblasti a prostřednictvím výstupů projektu umožnění efektivnějšího a jasně stanoveného přístupu ke všem zaměstnancům JMK při slaďování jejich pracovního a rodinného života.

Závěry prvního dotazníkového šetření jsou v současné době již uzavřeny. Druhé dotazníkové šetření bude vyhodnoceno v srpnu až září 2013 a výstupy obou průzkumů budou zveřejněny na těchto webových stránkách.