Místní partnerství

Aktivita MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ představovala navázání komunikace mezi Krajským úřadem Jihomoravského kraje, příspěvkovými organizacemi (PO), nestátními neziskovými organizacemi (NNO) a dalšími místními organizacemi na téma sladění podmínek pracovního a rodinného života.

 • DOTAZNÍKOVÝM ŠETŘENÍM u jednotlivých PO zřizovaných JMK proběhlo zjištění, jak se zaměstnavatel zajímá o své pracovníky z hlediska přizpůsobení podmínek výkonu práce a jejich rodinného života, jaké jsou v této oblasti názory pracovníků, co pro to zaměstnavatel dělá a jak je schopen na požadavky zaměstnavatel prakticky reagovat.
 • Po vyhodnocení dotazníkového šetření byly výstupy prezentovány v rámci čtyř TEMATICKÝCH SETKÁNÍ (dle zaměření jednotlivých PO - školství, zdravotnictví, sociální věci, kultura a KrÚ JMK). Setkání byla zaměřena např. na snížení rozdělení trhu práce podle pohlaví, platové nerovnosti žen a mužů, podporu obětem diskriminace na základě pohlaví a specifika daného odvětví.
 • V rámci synergického efektu došlo k vytvoření místního partnerství organizací, které měly zájem získané znalosti a zkušenosti předávat dalším regionálním subjektům (např. zaměstnavatelé, municipality, NNO, profesní sdružení), a to formou KULATÝCH STOLŮ - proběhlo celkem 6 setkání po 4 hodinách.

Výsledky těchto aktivit se použily jako jeden z podkladů pro zpracování KA 3 Koncepce sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a PO.

DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ

 • 12. prosince 2012 jsme se obrátili na ředitele PO s úvodním dopisem o projektu (dopis)
 • 31. ledna 2013 jsme se obrátili na příspěvkové organizace s prosbou o zajištění vyplnění dotazníku zaměstnanci jednotlivých organizací. Uzávěrka byla 20. února 2013.
 • 13. až 17. června 2013 jsme s podobným dotazníkem oslovili ředitele příspěvkových organizací, abychom mohli porovnat jejich zkušenosti a pohledy z pozice řízení organizace s výsledky zjištěnými mezi zaměstnanci. Uzávěrka byla prodloužena do konce srpna.

TÉMATICKÁ SETKÁNÍ

Během roku 2013 se uskutečnila 4 tématická setkání:

 • 24. května 2013 - SOCIÁLNÍ OBLAST, Krajský úřad JmK, Brno, 27 účastníků - zápis
 • 26. září 2013 - OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ, Středisko služeb školám, Hodonín, 18 účastníků - zápis
 • 21. listopadu 2013 - OBLAST ŠKOLSTVÍ, Krajský úřad JmK, Brno, 23 účastníků - zápis
 • 29. listopadu 2013 - OBLAST KULTURY, Krajský úřad JmK, Brno, 20 účastníků - zápis

KULATÉ STOLY

Na podzim 2014 se konalo celkem 6 kulatých stolů (PDF), každý byl věnován jednomu tématu:

 • 7. října 2014 - ŠIKANA NA PRACOVIŠTI, Krajský úřad JMK, 9 účastníků
 • 31. října 2014 - NEROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ, Krajský úřad JMK, 12 účastníků
 • 11. listopadu 2014 - SLAĎOVÁNÍ PRACOVÍHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA, Krajský úřad JMK, 12 účastníků
 • 20. listopadu 2014 - DISKRIMINACE NA PRACOVIŠTI, Krajský úřad JMK, 13 účastníků
 • 26.listopadu 2014 - AGE MANAGEMENT A AGEISMUS, Krajský úřad JMK, 14 účastníků
 • 5. prosince 2014 - PŘEDŠKOLNÍ PÉČE O DĚTI, Krajský úřad JMK, 15 účastníků

VÝSTUPY projektu - sylaby Tématických setkání a Kulatých stolů:

 

Soubor: