Koncepce

V rámci této klíčové aktivity nám šlo o vytvoření společného střednědobého konceptu slaďování profesního a rodinného života zaměstnanců JMK a jím zřizovaných PO, na základě:

  • statistických dat
  • výsledků dotazníkového šetření
  • tematických setkání a kulatých stolů
  • zkušeností z aktivity Péče o děti
  • evaluací realizovaného vzdělávání
  • výstupů aktivity Informování veřejnosti

Koncepce sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a PO navazuje na koncepční dokumenty na evropské, národní úrovni a rozšiřuje stávající dokumenty JMK, a to především Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010-2013, Strategii rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2006-2016 a Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů na roky 2010-2011, a Vizi KrÚ JMK, viz www.kr-jihomoravsky.cz. Zjištění současného stavu, nastavení cílů, priorit, opatření, aktivit a zdrojů k jejich dosažení je pro další smysluplné rozvíjení problematiky rovných příležitostí v JMK nezbytné.

DODAVATEL KONCEPCE

Na základě výběrového řízení byla jako dodavatel koncepce vybrána obecně prospěšná společnost SPOLEČNĚ, která s Jihomoravským krajem dlouhodobě spolupracuje v oblasti rodinné politiky. Organizace se podílela na projektu od konce října 2012. Prvním výstupem bylo zpracování dotazníkového šetření mezi zaměstnanci všech příspěvkových organizací JMK a Krajského úřadu JMK, sběr a zpracování jeho výsledků, dále pak další dotazníkové šetření mezi vedoucími pracovníky příspěvkových organizací JMK a Krajského úřadu JMK. Zástupci organizace SPOLEČNĚ se podíleli na realizaci Tématických setkání, prezentovali zde výstupy dotazníkového šetření a současně sbírali podklady pro tvorbu koncepce.

V září 2014 byla spolupráce s o.p.s. SPOLEČNĚ ukončena a práci na koncepci se dále věnovali pracovníci o.p.s. Genderové informační centrum NORA, kteří dokončili návrh až do podoby, která byla předložena Radě JMK ke schválení.

KONCEPCE SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Na svém zasedání 12. února 2015 schválila Rada Jihomoravského kraje Koncepci slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací.

Uvedená koncepce, která je dalším výstupem našeho projektu, sestává z několika částí. Nejdříve definuje svůj cíl, kterým je podpořit zaměstnavatele, aby byli schopni včlenit opatření pro slaďování práce a rodiny do vnitřních struktur svých organizací. Dále koncepce vyjmenovává konkrétní výhody zavádění opatření na podporu slaďování pro zaměstnavatele. Uvádí také legislativní rámec této problematiky.

V další části se koncepce věnuje popisu průběhu výzkumného šetření, které zmapovalo stav slaďování na KÚ JMK a v příspěvkových organizacích Jihomoravského kraje. Koncepce seznamuje s konkrétními výstupy šetření na KÚ JMK a také v příspěvkových organizacích JMK. Výstupy šetření jsou vždy shrnuty pro všechny příspěvkové organizace v dané oblasti, tedy v oblasti sociální, zdravotnictví, školství, kultury, a pro ostatní příspěvkové organizace.

Koncepce nejen mapuje stávající situaci, ale také navrhuje konkrétní opatření. Např. doporučuje systematicky uchopit tzv. management mateřské/rodičovské dovolené, rozšířit stávající nabídku flexibilních forem organizace práce a pravidelně mapovat stav rovných příležitostí či spokojenost zaměstnanců s pracovními podmínkami.

K doporučením v koncepci patří například zavedení takzvané cafeterie. Tento systém je jedním z nejpopulárnějších způsobů zaměstnaneckých benefitů. Skutečný benefit si totiž volí zaměstnaný sám, podobně jako na jídelním lístku v restauraci či jídelně. Je to vlastně takový věrnostní program pro zaměstnané, ve kterém sbírají body či kredity, které následně mohou utratit za libovolný zaměstnanecký benefit z katalogu odměn.

V závěrečné části koncepce uvádí příklady dobré praxe z jiných krajských úřadů, Městského úřadu Třebíč  či příspěvkových organizací Jihomoravského kraje.