Informace veřejnosti

V rámci této samostatné aktivity nám šlo o zajištění adekvátní informovanosti širší veřejnosti, zejména příspěvkových organizací a dalších zaměstnavatelů, profesních sdružení a institucí služeb zaměstnanosti. Informování veřejnosti bylo realizováno zejména pomocí tiskových zpráv a dalších informací, upoutávek na webových stránkách žadatele i partnera projektu a zejména pomocí Informační kampaně k tématu rovných příležitostí. Výstupy projektu byly dále prezentovány prostřednictvím Rady pro rozvoj lidských zdrojů JMK (koordinátor Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK a jejích výstupů) a v rámci Týdne vzdělávání dospělých, organizovaného Jihomoravským krajem.

Na konci projektu bylo uspořádáno závěrečné regionální sympozium na téma sladění pracovního a rodinného života. Na sympozium buli pozváni všichni aktéři zapojeni do místních partnerství, zájemci z řad cílové skupiny projektu, političtí reprezentanti JMK a další zainteresované osoby z celého JMK a všech jeho PO.

DOPORUČENÉ ODKAZY

Rodinná politika Jihomoravského kraje a náš projekt na tomto portálu

Téma Gender a rovné příležitosti na stránkách Jihomoravského kraje.

Informace z Jihomoravského kraje - Sociální oblast

Informace z Jihomoravského kraje - Evropská unie - projekty

Základní informace o Radě pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje

TISKOVÉ ZPRÁVY

TZ ke kampani rovných příležitostí v Brně, 31.7.2014 - PDF
TZ "JMK chystá koncepci slaďování rodinného a pracovního života“, 18.8.2014 - PDF
"Vždy tady a vždy v pohybu" – MŠ Lentilka, PR článek, 18.8.2014 - PDF
Tisková zpráva k ukončení projektu, 12.2.2014 - PDF

INFORMAČNÍ KAMPAŇ

Informační kampaň k tématu rovných příležitostí k tématu rovných příležitostí měla několik fází. V průběhu letních prázdnin roku 2014 bylo možné v centru města Brna vidět 10 tzv. citylightů (na zastávkách MHD) znázorňujících vybraná témata z oblasti rovných příležitostí. Citylighty bylo možné vidět např. na Hlavním nádraží, na Mendelově náměstí nebo u hlavního vstupu na brněnské výstaviště.

Jeden ze citylightů např. upozorňoval na to, že muži jsou v České republice výrazně častěji zastoupeni na vedoucích pozicích než ženy. Proto byla na citylightu uvedena řečnická otázka, zda mají muži lepší manažerské schopnosti. Jiný citylight chtěl přimět k zamyšlení nad tím, proč máme v našich mateřských školách málo učitelů mužů.

Kampaň pokračovala v 1. polovině prosince umístěním 400 ks propagačních letáků se stejnými tématy, jaká byla již zobrazena na citylightech, do vozů MHD v Brně. Zároveň byl na LCD obrazovkách v prostředcích MHD promítán videoklip upozorňující na nerovné odměňování žen a mužů v našem státě, které vede mj. k výrazným rozdílům v důchodech českých žen a mužů. Videoklip byl promítán i v univerzitním kině Scala.

KONFERENCE

Závěrečná konference na téma „Slaďování pracovního a osobního  života“ proběhla dne 6. února 2015 v konferenční prostorách Střední školy polytechnické v Brně. Konference, která se konala pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast rodinné politiky Romana Celého, učinila symbolickou tečku za naším projektem. Podrobný program konference najdete v pozvánce.

Konferenci, které se zúčastnilo celkem  49 hostů, otevřel svým úvodním slovem pan náměstek. Po něm následovalo hudební vystoupení dětí z Mateřské školy Lentilka. Tato mateřská škola vznikla právě díky našemu projektu.

Dopolední odborný program zahájil manažer projektu Mgr. Pavel Vicherek, který auditorium seznámil s projektem a jeho klíčovými výstupy. Hovořil o vybudování mateřské školy v prostorách Krajského úřadu JMK, dále o vzdělávacích aktivitách pro rodiče na MD/RD, realizaci dotazníkového šetření na téma slaďování pracovního a osobního života na Krajském úřadu JMK a v příspěvkových organizacích Jihomoravského kraje. V neposlední řadě Mgr. Pavel Vicherek zmínil vznik Koncepce slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO a také realizaci kampaně rovných příležitostí v Brně.

Na vystoupení manažera projektu navazoval příspěvek vedoucího Odboru rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv Mgr. Petra Poláka. Ten nejdříve vysvětlil, co lze vnímat pod pojmem diskriminace, a seznámil zúčastněné s právním zakotvením zákazu diskriminace v tzv. Antidiskriminačním zákoně. Rovněž objasnil roli veřejného ochránce práv v otázkách diskriminace a zaměřil se na konkrétní případy z jeho činnosti. Upozornil také na rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1774/14 ze dne 9. prosince 2014. Tímto rozhodnutím Ústavní soud připustil důkaz v podobě tajně pořízené nahrávky mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Dopolední odborný program uzavřela Mgr. Michaela Švejdová. Andragožka, nezávislá poradkyně a konzultantka v oblasti šikany na pracovišti, zakladatelka Mobbing free poradny. Mgr. Michaela Švejdová ve svém příspěvku definovala šikanu a její jednotlivé formy. Dále se soustředila na konkrétní příklady šikany, které řešila ve své praxi.

Odpolední část programu konference nabídla tři příklady dobré praxe z oblasti slaďování pracovního a osobního života ve veřejném sektoru. O tom, jak zavádějí prorodinná opatření do personální politiky příspěvkových organizací v Kraji Vysočina, hovořila Mgr. Stanislava Holbová z Odboru sociálních věcí KÚ Vysočina.  V této souvislosti se soustředila zejména na aspekty projektu financovaného z OP LZZ „Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje“.  V rámci tohoto projektu byly realizovány rodinné audity ve třech organizacích zřízených Krajem Vysočina (Nemocnice Jihlava, Nemocnice Havlíčkův Brod a DÚSP Černovice) a také proběhla soutěž Podnik přátelský rodině. Do jejího 1. ročníku se zapojilo 27 podniků.

Další vystupující byla Mgr. Petra Fortelná, koordinátorka projektu „Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči“. Mgr. Petra Fortelná ve svém vystoupení objasnila zavádění institutu práce z domova na Městském úřadu v Třebíči. Celý program konference ukončila ředitelka Nemocnice TGM Hodonín, p.o. MUDr. Věra Dostálová. Paní ředitelka hovořila o miniškolce Méďa určené dětem zaměstnanců a zaměstnankyň nemocnice. Miniškolku mohou navštěvovat děti ve věku od 6 měsíců do 6 let.

Příspěvky jednotlivých vystupujících:

  • Představení projektu - Středisko volného času Lužánky
  • Problematika slaďování práce a péče z pohledu antidiskriminačního zákona - Kancelář veřejné ochránkyně práv
  • Problematika šikany na pracovišti - Mobbing Free Poradna
  • Žijeme a pracujeme na Vysočině - Kraj Vysočina
  • Práce na dálku - město Třebíč
  • Hlídání dětí - Nemocnice Hodonín
  • Koncepce Rovné přístupy v JmK